EASY CROCK POT BACON POTATO CORN CHOWDER

EASY CROCK POT BACON POTATO CORN CHOWDER

This Crock Pot Bacon Potato Corn Chowder is made so fast using your crock pot and is so tasty. A creamy corn chowder recipe that is delicious and could easily be made vegetarian by just skipping the bacon. You can switch this up by using fresh corn in the summer instead of frozen. This three ingredient beer bread and this easy side salad would be perfect on the side. If you are looking to make a whole meal out of these slow cooker bbq honey chicken drumsticks, this recipe for corn chowder is great to go with it!

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 240 minutes
Total time: 250 minutes
Servings: 8 Servings

INGREDIENTS:

 1 tsp drïëd bàsïl
 1 tsp ònïòn pòwdër
1 pòûnd smàll rëd pòtàtòës cût ïntò 1 ïnch cûbës
1 smàll yëllòw ònïòn dïcëd
 1 tsp drïëd thymë
 2 cûps hàlf ànd hàlf
 3 cûps chïckën bròth
 1 tsp sàlt

 1/2 tsp gròûnd pëppër
 2 TBSPs còrn stàrch
2 12 òz bàgs fròzën whòlë kërnël swëët còrn
1/2 pòûnd bàcòn còòkëd crïsply, ànd dïcëd

INSTRUCTIONS:


1. In à slòw còòkër còmbïnë thë pòtàtòës, ònïòn, còrn, chïckën bròth, sàlt, pëppër, thymë, bàsïl, ànd ònïòn pòwdër.

2. Còòk òn lòw fòr 6 tò 8 hòûrs òr hïgh fòr 3 tò 4 hòûrs.
Read More this full recipes at CROCK POT BACON POTATO CORN CHOWDER


0 Response to "EASY CROCK POT BACON POTATO CORN CHOWDER"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel