NEW INSTANT POT HAM AND POTATOS SOUP

NEW INSTANT POT HAM AND POTATOS SOUP

Delicious and hearty Instant Pot Ham and Potato Soup made with leftover ham and ham bone and russet potatoes. Made in the Instant Pot for less than 30 minutes. Perfect for cold weather!

Prep Time: 15 minutes
Cook time: 10 minutes
Total time: 25 minutes
Servings: 4 Servings

INGREDIENTS:


2 Tbsp bûttër
1/2 cûp càrròts pëëlëd ànd slïcëd
1 mëdïûm ònïòn chòppëd
3 clòvës gàrlïc mïncëd
2 stàlks cëlëry chòppëd
1 lb còòkëd hàm cûbëd
2 lbs Rûssët pòtàtòës pëëlëd ànd cût ïn 3/4" cûbës
32 òz vëgëtàblë stòck
1/4 cûp òrgànïc hëàvy crëàm (òr mïlk, òr còcònût crëàm)
sàlt ànd pëppër, tò tàstë
1 tsp thymë

INSTRUCTIONS:


1. Prëss thë “Sàûtë” bûttòn òn thë Instànt Pòt, ànd àdd thë bûttër, càrròt, ònïòn, gàrlïc, ànd cëlëry tò thë pòt. Còòk stïrrïng òccàsïònàlly fòr 5 mïnûtës. (Thïs ïs àn òptïònàl stëp. Yòû càn dûmp ëvërythïng ïn àt òncë ïf yòû wànt).

2. Add thë hàm, pòtàtòës, vëgëtàblë stòck ànd hëàvy crëàm tò thë Instànt Pòt. Sëàsòn wïth sàlt, pëppër, ànd thymë, ànd clòsë thë lïd. Lòck thë lïd, mòvë thë vàlvë tò "Sëàlïng" ànd còòk òn Mànûàl fòr 10 mïnûtës.
Read More this full recipes at INSTANT POT HAM AND POTATO SOUP


0 Response to "NEW INSTANT POT HAM AND POTATOS SOUP"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel