The Best Sausage and Egg Low Carb Breakfast Casserole

The Best Sausage and Egg Low Carb  Breakfast Casserole

Low Carb Breakfast Casserole recipe - super easy and super versatile, this casserole makes it easy to add some variety to your low carb meals.

Prep Time: 15 minutes
Cook time: 55 minutes
Total time: 70 minutes
Servings: 8 Servings

INGREDIENTS:


1 pòûnd gròûnd pòrk òr gròûnd pïzzà sàûsàgë
2 cûps shrëddëd mòzzàrëllà chëësë
 1/8 tëàspòòn pëppër
 1/8 tëàspòòn Itàlïàn sëàsònïng òptïònàl
6 làrgë ëggs
1/8 tëàspòòn sàlt

INSTRUCTIONS:


1. Prëhëàt òvën tò 350 dëgrëës.

2. Bròwn sàûsàgë ïn à skïllët.

3. Whïsk tògëthër ëggs, sëàsònïngs ànd shrëddëd chëësë.

4. Dràïn sàûsàgë ànd àllòw tò còòl.
Read More this full recipes at Sausage and Egg Low Carb Breakfast Casserole

0 Response to "The Best Sausage and Egg Low Carb Breakfast Casserole"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel