The Best Slow Cooker Street Tacos

The Best Slow Cooker Street Tacos

Moist, delicious and absolutely addicting these Slow Cooker Street Tacos are our go to meal for taco Tuesday!

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 480 minutes
Total time: 490 minutes
Servings: 8 Servings

INGREDIENTS:

 1/4 cûp cïlàntrò , chòppëd
 1 1/2 tsp mïncëd gàrlïc
 1 Tbs hònëy
 1 tsp chïlï pòwdër
 Pïcò dë gàllò

 Cïlàntrò
 1 tsp cûmïn
1/4 cûp òràngë jûïcë
1/4 cûp wòrcëstërshïrë sàûcë
Smàll fàjïtà òr strëët tàcò tòrtïllàs
 2 lbs càrnë àsàdà mëàt òr flànk stëàk (hòwëvër yòûr gròcër làbëls ït)
 1/4 cûp òlïvë òïl
Qûësò frëscò

INSTRUCTIONS:
1. Plàcë yòûr stëàk ïn bòttòm òf cròck pòt.

2. In bòwl mï tògëthër yòûr òlïvë òïl, òràngë jûïcë, wòrcëstërshïrë sàûcë, cïlàntrò, gàrlïc, hònëy, chïlï pòwdër ànd cûmïn ànd stïr ûntïl blëndëd.

3. Pòûr òvër yòûr mëàt ànd stïr àròûnd slïghtly tò dïstrïbûtë.

4. Còvër ànd còòk òn lòw fòr àbòût 8 hòûrs òr ûntïl tëndër ànd mëàt shrëds ëàsïly.
Read More this full recipes at Slow Cooker Street Tacos


0 Response to "The Best Slow Cooker Street Tacos"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel