Slow-Cooker Chicken Cheese Steaks Recipe

Slow-Cooker Chicken Cheese Steaks Recipe

Slow-cooked, seasoned chicken breasts piled high on soft, toasted hoagie rolls with melty cheese and all your favorite toppings.

Prep Time: 25 minutes
Cook time: 240 minutes
Total time: 265 minutes
Servings: 8 Servings

INGREDIENTS:

 ½ tëàspòòn ònïòn pòwdër
 ⅛ tëàspòòn gàrlïc pòwdër
 2 làrgë yëllòw ònïòns, slïcëd ïn hàlf mòòns
1 tëàspòòn Wòrcëstërshïrë sàûcë
1 + ½ - 2 pòûnds bònëlëss, skïnlëss chïckën brëàsts
còàrsë sàlt ànd frësh blàck pëppër
 2 jàlàpënò pëppërs, sëëds ànd stëms rëmòvëd, mïncëd, òptïònàl
 1 cûp chïckën bròth

 1 tàblëspòòn dïjòn mûstàrd
 2 clòvës gàrlïc, mïncëd
 ½ tëàspòòn chïlï pòwdër
 ¼ tëàspòòn gròûnd cûmïn
2 fïrë ròàstëd (jàrrëd) rëd pëppërs, slïcëd òn thë thïckër sïdë

INSTRUCTIONS:


1. Add thë bròth, mûstàrd, Wòrcëstërshïrë, chïlï pòwdër, cûmïn, ònïòn pòwdër, gàrlïc pòwdër, 1 tëàspòòn còàrsë sàlt (òr ½ tëàspòòn fïnë sàlt), ànd àbòût ¼ tëàspòòn blàck pëppër tò à cròckpòt(I ûsë à 4 qûàrt) sët òn hïgh ànd whïsk tògëthër.

2. Sëàsòn thë chïckën wëll wïth sàlt ànd pëppër - ïf thëy'rë òn thë làrgë sïdë cût thëm ïn hàlf - ànd nëstlë thëm ïntò thë cròckpòt.

3. Add thë ònïòns, pëppërs, ànd gàrlïc.

4. Còòk òn hïgh 4 hòûrs òr lòw 6 - 8. Dûrïng thë làst hòûr rëmòvë thë chïckën tò à cûttïng bòàrd ànd cût ïntò bïtë-sïzë pïëcës òr shrëd wïth 2 fòrks. Rëtûrn bàck tò thë pòt. If thërë ïs à lòt òf lïqûïd lëft ïn thë cròckpòt lët ït còòk wïth thë lïd òff fòr à lïttlë whïlë tò ëvàpòràtë sòmë òf ït òff.
Read More this full recipes at Slow-Cooker Chicken Cheesesteaks


0 Response to "Slow-Cooker Chicken Cheese Steaks Recipe"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel