SLOW COOKER CHEESY CHICKEN TAQUITOS RECIPES

SLOW COOKER CHEESY CHICKEN TAQUITOS RECIPES
SLOW COOKER CHEESY CHICKEN TAQUITOS
We love án eásy dïnner recïpe – especïálly when you cán máke ït ïn the slow cooker! These cheesy chïcken táquïtos áre á heálthïer homemáde versïon thán store bought or restáuránt máde (they’re báked, not frïed!) – ánd they’re perfect for lïttle hánds who refuse to eát ánythïng unless they cán dïp ït ïn somethïng!

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 250 minutes
Total time: 260 minutes
Servings: 12 Servings

INGREDIENTS:


2-3 boneless, skïnless chïcken breásts
 12 (6 ïnch) flour tortïllás

 1 Táblespoon butter, melted
1 (1 oz) pácket táco seásonïng
1/4 cup wáter
1 1/2 cups shredded cheddár cheese
 6 oz creám cheese
Sálsá, for dïppïng

INSTRUCTIONS:


1. Pláce chïcken breásts ïn á slow cooker ánd cover wïth táco seásonïng. Add creám cheese ánd wáter.

2. Cook on hïgh for 4-6 hours on hïgh, 6-8 hours on low.

3. Preheát oven to 400 degrees.

4. Shred chïcken wïth two forks ïn your slow cooker, then ádd cheddár cheese. Stïr to combïne.

5. Pláce á smáll ámount of chïcken mïxture on eách tortïllá, then roll eách tortïllá up, plácïng them seám-sïde down on á bákïng sheet.

6. Brush eách táquïto wïth melted butter, then báke for 8-12 mïnutes untïl edges stárt to golden.

7. Serve wárm wïth sálsá for dïppïng.
Read More this full recipes at SLOW COOKER CHEESY CHICKEN TAQUITOS0 Response to "SLOW COOKER CHEESY CHICKEN TAQUITOS RECIPES"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel