Best Crock Pot Creamy Lemon Chicken

Best Crock Pot Creamy Lemon Chicken
Crock Pot Creamy Lemon Chicken by , Crock Pot Recipes
We’ve been back from Hawaii for 2 days and I’m still jet-lagged. Ugh. That four hour time difference has been rough adjusting back to. I heard that coming back from the west is harder on you than the east.. Not sure why but I have to agree. Anywho- so my friendly little crock pot has saved me again for super easy dinners I can just throw together. This Crock Pot Creamy Lemon Chicken was one of them. This chicken was not only delicious but so simple to make with only one extra step.

Prep Time: 20 minutes
Cook time: 120 minutes
Total time: 140 minutes
Servings: 4 Servings

INGREDIENTS:

 1 tëàspòòn gràïny mûstàrd
 3/4 cûp hëàvy crëàm
 1 tàblëspòòn lëmòn jûïcë
2 pòûnds bònëlëss skïnlëss chïckën brëàsts òr thïghs
 1/2 tëàspòòn sàlt
 1/4 tëàspòòn pëppër, dëpëndïng òn tàstë
 1½ cûp chïckën bròth
2-3 clòvës gàrlïc, mïncëd
1 tëàspòòn Itàlïàn sëàsònïng
 1 tàblëspòòn òlïvë òïl
 1 tàblëspòòn bûttër
 1/2 smàll yëllòw ònïòn, dïcëd
1 tàblëspòòn còrnstàrch

INSTRUCTIONS:


1. Sprïnklë ëàch sïdë òf chïckën wïth Itàlïàn sëàsònïng, sàlt ànd pëppër. In làrgë skïllët òvër mëdïûm hïgh hëàt mëlt bûttër wïth òlïvë òïl. Add ònïòn ànd gàrlïc ànd sàûtë fòr àbòût 2 mïnûtës.

2. Mòvë ònïòns ànd gàrlïc tò sïdë òf pàn ànd àdd sëàsònëd chïckën. Sàûtë fòr àbòût 2-3 mïnûtës òn ëàch sïdë ûntïl nïcëly bròwnëd. Trànsfër tò thë cròck pòt. Add chïckën bròth.

3. Còvër ànd còòk òn lòw fòr 5-6 hòûrs òr hïgh fòr 3-4 hòûrs. Rëmòvë chïckën ànd còvër tò këëp wàrm.

4. Add crëàm, mûstàrd ànd lëmòn jûïcë tò cròck pòt ànd whïsk. Tò thïckën sàûcë whïsk ïn 1 tàblëspòòn còrnstàrch. Còntïnûë tò stïr ûntïl thïckënëd. Add àddïtïònàl sàlt ànd pëppër tò tàstë.
Read More this full recipes at Crock Pot Creamy Lemon Chicken


0 Response to "Best Crock Pot Creamy Lemon Chicken"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel