Best Slow Cooker Butternut Squash Brown Rice Risotto

Best Slow Cooker Butternut Squash Brown Rice Risotto
Seductive Slow Cooker Butternut Squash Brown Rice Risotto by , Slow Cooker Recipes 2018-11-21
A healthy risotto recipe that doesn't require any stirring! With butternut squash, parmesan cheese, and fresh sage, it's the perfect fall dish.

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 240 minutes
Total time: 250 minutes
Servings: 6 Servings

INGREDIENTS:

 2/3 cûp pàrmësàn frëshly gràtëd
 3 tbsp sàgë chòppëd
4 cûps bûttërnût sqûàsh cûbëd
4 cûps vëgëtàblë bròth
 2 shàllòts dïcëd
 1.25 cûps shòrt gràïn bròwn rïcë
Sëà sàlt tò tàstë
Blàck pëppër tò tàstë

INSTRUCTIONS:


1. Prëpàrë thë sqûàsh by slïcïng òff thë ënds, pëëlïng ït, slïcïng ït ïn hàlf, ànd scòòpïng òût thë sëëds. Thën slïcë ït ïntò cûbës. Yòû càn àlsò sàvë tïmë by pûrchàsïng prë-cûbëd bûttërnût sqûàsh, àvàïlàblë àt mòst stòrës. Prëpàrë thë shàllòts by pëëlïng, trïmmïng, ànd thën dïcïng thëm.

2. Còmbïnë thë shàllòts, bûttërnût sqûàsh, shòrt gràïn bròwn rïcë, ànd vëgëtàblë bròth ïn à cròckpòt. Còvër ànd còòk fòr 4 hòûrs òn hïgh. Yòû càn àlsò còòk fòr 6 tò 7 hòûrs òn lòw, òr ûntïl thë rïcë ïs tëndër ànd thë cònsïstëncy ïs crëàmy.

3. Stïr ïn thë pàrmësàn, sàgë, ànd sàlt ànd pëppër tò tàstë. Sërvë wàrm ànd ënjòy!
Read More this full recipes at Seductive Slow Cooker Butternut Squash Brown Rice Risotto


0 Response to "Best Slow Cooker Butternut Squash Brown Rice Risotto"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel