Best Slow Cooker Coconut Quinoa Curry

Best Slow Cooker Coconut Quinoa Curry
Slow Cooker Coconut Quinoa Curry
This healthy coconut quinoa curry is one of the easiest meals you'll ever make. Just toss all the ingredients in the slow cooker and let it cook!

Prep Time: 20 minutes
Cook time: 240 minutes
Total time: 260 minutes
Servings: 8 Servings

INGREDIENTS:

 1 tàblëspòòn frëshly gràtëd tûrmërïc òr 1 tëàspòòn gròûnd
 2 tëàspòòn whëàt frëë tàmàrï sàûcë
 1 tëàspòòn mïsò òr àddïtïònàl tàmàrï
1 mëdïûm swëët pòtàtò pëëlëd + chòppëd (àbòût 3 cûps)
1 làrgë bròccòlï cròwn cût ïntò flòrëts (àbòût 2 cûps)
2 14.5 òz càns còcònût mïlk (ëïthër fûll fàt òr lïtë)
1/4 cûp qûïnòà
2 gàrlïc clòvës mïncëd (àbòût 1 tàblëspòòn)
1 tàblëspòòn frëshly gràtëd gïngër
 1/2 whïtë ònïòn dïcëd (àbòût 1 cûp)
 1 15 òz càn òrgànïc chïckpëàs, dràïnëd ànd rïnsëd
 1 28 òz càn dïcëd tòmàtòës
1/2 - 1 tëàspòòn chïlï flàkës

INSTRUCTIONS:


1. Add àll ïngrëdïënts tò à slòw còòkër, stàrtïng wïth 1 cûp òf wàtër. Stïr ûntïl ëvërythïng ïs fûlly ïncòrpòràtëd.

2. Tûrn thë slòw còòkër tò hïgh ànd còòk fòr 3 - 4 hòûrs ûntïl swëët pòtàtò còòks thròûgh ànd thë cûrry hàs thïckënëd.
Read More this full recipes at Slow Cooker Coconut Quinoa Curry


0 Response to "Best Slow Cooker Coconut Quinoa Curry"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel