Best Slow Cooker Pulled Pork with Pineapple Coleslaw

Best Slow Cooker Pulled Pork with Pineapple Coleslaw
Slow Cooker Pulled Pork with Pineapple Coleslaw
This Paleo and Whole30 slow cooker pulled pork with pineapple coleslaw is perfect for an easy weeknight dinner or meal prep. Made with BBQ sauce, delicious pineapple salsa and a creamy coleslaw, it’s a combo you’ll want to make again and again. It makes great leftovers, and it’s hard to believe something so good is also so good for you!

Prep Time: 20 minutes
Cook time: 360 minutes
Total time: 380 minutes
Servings: 6 Servings

INGREDIENTS:

 1/2 cûp bàlsàmïc vïnëgàr
 1/8 tëàspòòn sàlt
 1/8 tëàspòòn pëppër
3-4 pòûnd pòrk shòûldër (bònë-ïn òr bònëlëss)
1/2 cûp chïckën bròth
1-2 bàgs òf còlëslàw càbbàgë (òr 1 bàg còlëslàw ànd 1 bàg shrëddëd pûrplë càbbàgë)
OR
1/2 hëàd òf grëën càbbàgë
 1 tàblëspòòn àvòcàdò òïl (òr òlïvë òïl)

 Enòûgh màyò tò màkë ït thë cònsïstëncy òf yòûr prëfërëncë (àbòût 1/2 cûp)
1/2 hëàd òf pûrplë càbbàgë
1 tàblëspòòn àpplë cïdër vïnëgàr
1 làrgë tûb òf prë-màdë pïnëàpplë sàlsà fròm Whòlë Fòòds
OR
2 cûps frësh pïnëàpplë, dïcëd
 1 Sërrànò pëppër, sëëdëd ànd fïnëly chòppëd
 Jûïcë òf 1 lïmë

 1/8 tëàspòòn òf sàlt
1/2 cûp frësh cïlàntrò, chòppëd
 1/4 cûp rëd ònïòn, fïnëly chòppëd
 1/4 cûp rëd pëppër, fïnëly chòppëd
Optïònàl: BBQ tò tòp thë pûllëd pòrk

INSTRUCTIONS:


1. Plàcë pòrk ïn thë slòw còòkër

2. Sëàsòn mëàt wïth sàlt ànd pëppër

3. Pòûr ïn chïckën stòck ànd bàlsàmïc

4. Còvër ànd còòk òn lòw fòr 6-8 hòûrs òr ûntïl pòrk pûlls àpàrt ëàsïly

5. Rëmòvë fròm slòw còòkër ànd shrëd

6. Fòr thë pïnëàpplë còlëslàw:

7. Add càbbàgë tò à làrgë bòwl

8. Prëpàrë thë pïnëàpplë sàlsà ïf màkïng ït yòûrsëlf

9. Add pïnëàpplë sàlsà tò thë bòwl
Read More this full recipes at Slow Cooker Pulled Pork with Pineapple Coleslaw


0 Response to "Best Slow Cooker Pulled Pork with Pineapple Coleslaw"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel