Best Terrific Instant Pot Beef Tips and Gravy with Mashed Potatoes

Best Terrific Instant Pot Beef Tips and Gravy with Mashed Potatoes
Terrific Instant Pot Beef Tips and Gravy with Mashed Potatoes by , Instant Pot Recipes 2017-10-19
Next time you feel like you are in the mood for a comfort food dish, I highly recommend giving Beef Tips and Gravy with Mashed Potatoes recipe a try! Not only is it fast, but it is packed full of wholesome flavors that will leave your tummy stuffed and your heart satisfied.

Prep Time: 5 minutes
Cook time: 15 minutes
Total time: 20 minutes
Servings: 6 Servings

INGREDIENTS:

 16 òz whòlë bàby mûshròòms
 4 làrgë pòtàtòës cûbëd
 2 tbsp còrn stàrch
 1 cûp bëëf bròth
1 pòûnd sïrlïòn stëàk cûbëd
1/2 cûp rëd wïnë
 1 tbsp òïlvë òïl
 1 chòppëd ònïòn
1 tbsp gràvy màstër
fòr màshëd Pòtàtòës:
2 tbsp bûttër
1/2 cûp mïlk
Sàlt ànd pëppër

INSTRUCTIONS:


1. Plàcë pòt òn sàûtë

2. Add òlïvë òïl ànd ònïòn,

3. Add Stëàk ànd këëp òn sàûtë ûntïl òûtsïdë ïs jûst bròwn àbòût 1-2 mïnûtës

4. Add Wïnë, bròth ànd mûshròòms.

5. Plàcë yòûr còllàpsïblë stëàmër òn tòp òf mïxtûrë ànd àdd pòtàtòës

6. Plàcë òn mànûàl hïgh prëssûrë fòr 15 mïnûtës

7. Dò à qûïck rëlëàsë

8. Rëmòvë pòtàtòës ànd màsh wïth bûttër ànd mïlk tïll crëàmy ànd smòòth

9. Plàcë pòt bàck òn sàûtë

10. Mïx ïn à sëpàràtë dïsh 2 tbsp còrnstàrch ànd bròth

11. Add slûrry tò thë pòt àlòng wïth gràvy màstër
Read More this full recipes at Terrific Instant Pot Beef Tips and Gravy with Mashed Potatoes


0 Response to "Best Terrific Instant Pot Beef Tips and Gravy with Mashed Potatoes"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel