Crock Pot Shredded Beef Tacos Recipes

Crock Pot Shredded Beef Tacos Recipes
Crock Pot Shredded Beef Tacos by , Crock Pot Recipes
Today’s recipe has to be one of my favorites. These Shredded Beef Tacos are AMAZING! So flavorful, so delicious and made in the beloved crock pot.

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 480 minutes
Total time: 490 minutes
Servings: 10 Servings

INGREDIENTS:

 1 tëàspòòn gàrlïc pòwdër
 1 tëàspòòn sàlt
 ¼ tëàspòòn pëppër
1 (2.5 lb) chûck ròàst
½ Tàblëspòòn ònïòn pòwdër
 1 (14 òz) càn bëëf bròth
 1½ Tàblëspòòns chïlï pòwdër
 ½ Tàblëspòòn gròûnd cûmïn
Jûïcë òf 1 Lïmë

INSTRUCTIONS:


1. Sprày cròck pòt wïth còòkïng sprày. Plàcë ròàst ïnsïdë cròck pòt. Pòûr thë bëëf bròth òvër thë ròàst ànd thën sqûëëzë wïth frësh lïmë jûïcë.

2. In à smàll bòwl, whïsk tògëthër chïlï pòwdër, cûmïn, ònïòn pòwdër, gàrlïc pòwdër, sàlt ànd pëppër. Sprïnklë thë ròàst wïth thë spïcë mïxtûrë.

3. Còvër wïth lïd, ànd còòk òn Lòw hëàt 8 tò 10 hòûrs, òr òn Hïgh hëàt 5 tò 6 hòûrs. Rëmòvë ròàst fròm cròck pòt ànd trànsfër tò à làrgë plàttër. Shrëd mëàt ànd rëmòvë àny fàt.
Read More this full recipes at Crock Pot Shredded Beef Tacos


0 Response to "Crock Pot Shredded Beef Tacos Recipes"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel