Instant Pot Dump Cake Recipes

Instant Pot Dump Cake Recipes
Instant Pot Dump Cake by , Instant Pot Recipes
This 3 ingredient easy Instant Pot dump cake is delicious and can be made with any fruit filling! Just dump it in with cake mix and top with ice cream when it's done. The perfect little pressure cooker dessert you're whole family will enjoy.

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 25 minutes
Total time: 35 minutes
Servings: 6 Servings

INGREDIENTS:

 1.5 c pïë fïllïng
1 c càkë mïx
1 ëgg

INSTRUCTIONS:


1. Pòûr yòûr càkë mïx ïn wïth 1 ëgg ànd mïx tògëthër, thën àdd pïë fïllïng ànd fòld tògëthër sò ït ïs còmbïnëd wëll.

2. Pòûr 1.5 c òf wàtër ïntò yòûr Instànt Pòt ànd pût à trïvët àt thë bòttòm òf yòûr pòt.

3. Sprày yòûr òvën sàfë bòwl wïth nòn stïck sprày ànd dûmp yòûr dûmp càkë mïxtûrë ïntò yòûr dïsh, còvër thàt wïth fòïl (càn sprày ûndërsïdë òf fòïl wïth nòn stïck sprày tò àvòïd stïckïng às wëll, I dò) ànd màkë à slïng òût òf fòïl tò lòwër ït òn tò yòûr trïvët ïnsïdë yòûr Instànt Pòt.
Read More this full recipes at Instant Pot Dump Cake


0 Response to "Instant Pot Dump Cake Recipes"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel