INSTANT POT LIMA BEANS AND HAM RECIPES

INSTANT POT LIMA BEANS AND HAM RECIPES
INSTANT POT LIMA BEANS AND HAM by , Instant Pot Recipes
Instant Pot Lima Beans and Ham… so easy to prepare and tastes like it slow cooked all day!

Prep Time: 5 minutes
Cook time: 50 minutes
Total time: 55 minutes
Servings: 10 Servings

INGREDIENTS:

 1 tëàspòòn frëshly gròûnd blàck pëppër
 1 bày lëàf
1 pòûnd dry bàby lïmà bëàns
 3 cûps chïckën bròth
1 tàblëspòòn frëshly mïncëd gàrlïc
4 cûps wàtër
 4 cûps cûbëd, chòppëd òr shrëddëd fûlly còòkëd hàm
 1-1/2 cûps chòppëd yëllòw ònïòn (àbòût 1 mëdïûm ònïòn)
Optïònàl: frësh chòppëd pàrslëy, fòr gàrnïsh

INSTRUCTIONS:


1. Rïnsë ànd sòrt bëàns ïn à còlàndër, rëmòvïng ànd dïscàrdïng àny dëbrïs.

2. Plàcë bëàns ànd rëmàïnïng ïngrëdïënts (ëxcëpt pàrslëy) ïn thë ïnsërt òf yòûr Instànt Pòt (I ûsëd àn 8 qûàrt) ànd stïr wëll tò còmbïnë.

3. Plàcë thë lïd òn ànd lòck. Stëàm rëlëàsë knòb shòûld bë sët òn “sëàlïng”.
Read More this full recipes at INSTANT POT LIMA BEANS AND HAM


0 Response to "INSTANT POT LIMA BEANS AND HAM RECIPES"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel