INSTANT POT WEIGHT LOSS SOUP RECIPES

INSTANT POT WEIGHT LOSS SOUP RECIPES
INSTANT POT WEIGHT LOSS SOUP by , Instant Pot Recipes
Instant Pot Weight Loss Cabbage Soup is loaded with fresh vegetables. It's high in flavor, yet naturally low in fat and calories.

Prep Time: 15 minutes
Cook time: 15 minutes
Total time: 30 minutes
Servings: 14 Servings

INGREDIENTS:

 1 tëàspòòn bàsïl
 ½ tëàspòòn rëd pëppër flàkës
 1 tëàspòòn sàlt òptïònàl
1 tàblëspòòn ëxtrà-vïrgïn òlïvë òïl
2 mëdïûm ònïòns chòppëd
4 cûps chòppëd càbbàgë hàlf hëàd
1 grëën bëll pëppër chòppëd
8 cûps bònë bròth òr lòw-sòdïûm vëgëtàblë bròth
1 bày lëàf
1 tëàspòòn òrëgànò
 1 zûcchïnï chòppëd
 1 14- òûncë càn dïcëd tòmàtòës
1/2 tëàspòòn blàck pëppër
 4 mëdïûm càrròts chòppëd
 4 stàlks cëlëry chòppëd
 4 clòvës gàrlïc mïncëd

INSTRUCTIONS:


1. Sët Instànt Pòt tò thë sàûtë sëttïng. Add thë òlïvë òïl ànd àllòw tò hëàt fòr 1 mïnûtë. Add thë ònïòn, càrròts ànd cëlëry ànd còòk, stïrrïng òccàsïònàlly, ûntïl sòftënëd, 5 -7 mïnûtës. Stïr ïn thë gàrlïc ànd còòk fòr 1 mïnûtë lòngër.

2. Add thë càbbàgë, grëën pëppër, zûcchïnï, tòmàtòës, bròth, bày lëàf, spïcës ànd sàlt ànd pëppër. Stïr tò còmbïnë.

3. Pût thë lïd òn thë Instànt Pòt, clòsë thë stëàm vënt ànd sët tò HIGH prëssûrë ûsïng thë mànûàl sëttïng. Dëcrëàsë thë tïmë tò 4 mïnûtës. It wïll tàkë àbòût 15 mïnûtës fòr thë prëssûrë tò bûïld, thën thë tïmër wïll stàrt.

4. Oncë thë tïmë ïs ëxpïrëd, wàït fòr 5 mïnûtës, thën càrëfûlly ûsë thë qûïck rëlëàsë vàlvë tò rëlëàsë thë stëàm. Sëàsòn tò tàstë wïth sàlt ànd pëppër. Sërvë.
Read More this full recipes at INSTANT POT WEIGHT LOSS SOUP


0 Response to "INSTANT POT WEIGHT LOSS SOUP RECIPES"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel