Slow Cooker Clam Chowder Recipes

Slow Cooker Clam Chowder Recipes
Slow Cooker Clam Chowder
Slow Cooker Clam Chowder – New England clam chowder crockpot recipe. Seafood fans will love this easy creamy homemade soup. Top with bacon for a perfect meal. Comfort food for those chilly days. Serve with bread and salad for a full meal.

Prep Time: 15 minutes
Cook time: 270 minutes
Total time: 285 minutes
Servings: 8 Servings

INGREDIENTS:

 1 cûp whòlë òr 2% mïlk
 2 bàcòn slïcës chòppëd
1 ònïòn dïcëd
3 rûssët pòtàtòës àbòût 1 1/2 lbs pëëlëd, dïcëd
1/4 tëàspòòn sàlt òr tò tàstë
1/4 tëàspòòn pëppër òr tò tàstë
2 tàblëspòòns bûttër
3 tàblëspòòns àll-pûrpòsë flòûr
1 cûp hàlf ànd hàlf
 3 càns chòppëd clàms 6.5 òûncës ëàch
 8 òûncës clàm jûïcë
 1/2 tëàspòòn drïëd thymë
Oystër òr sàltïnë cràckërs às nëëdëd

INSTRUCTIONS:


1. In thë pòt òf à slòw còòkër, àdd dïcëd ònïòns ànd pòtàtòës.

2. Add 2 fûll càns òf clàms wïth jûïcë ànd 1 càn wïthòût clàm jûïcë. Dïscàrd rëmàïnïng jûïcë òr sàvë fòr ànòthër pûrpòsë.

3. Add 1 bòttlë clàm jûïcë, thymë, sàlt ànd pëppër tò thë slòw còòkër. Stïr tògëthër.

4. Còvër pòt ànd còòk òn hïgh fòr 4 hòûrs.
Read More this full recipes at Slow Cooker Clam Chowder


0 Response to "Slow Cooker Clam Chowder Recipes"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel