Slow Cooker Garlic Parmesan Potatoes Recipe

Slow Cooker Garlic Parmesan Potatoes Recipe
Slow Cooker Garlic Parmesan Potatoes
Slow Cooker Garlic Parmesan Potatoes are wonderfully seasoned and cook up so soft and creamy in the crock pot. They are the perfect side for almost any meal.

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 180 minutes
Total time: 190 minutes
Servings: 6 Servings

INGREDIENTS:

 2 tàblëspòòns òlïvë òïl
 4 gàrlïc clòvës, mïncëd
3 pòûnds smàll Yûkòn Gòld òr rëd pòtàtòës
1 tëàspòòn Itàlïàn sëàsònïng
1/4 cûp frëshly gràtëd Pàrmësàn chëësë, plûs àddïtïònàl fòr sërvïng
3 tàblëspòòns bûttër, mëltëd
 1 tëàspòòn drïëd dïll
 1/2 tëàspòòn pëppër
 1/2 tëàspòòn pëppër
1 tàblëspòòn chòppëd frësh pàrslëy

INSTRUCTIONS:


1. Cût thë làrgë pòtàtòës ïn hàlf. Yòû càn lëàvë thë rëàlly smàll ònës whòlë. Plàcë ïn à lïghtly grëàsëd 6-qûàrt slòw còòkër.

2. Sprïnklë sëàsònïngs ànd Pàrmësàn chëësë òvër pòtàtòës.

3. Mïx tògëthër bûttër, òïl, ànd gàrlïc ànd pòûr òvër pòtàtòës.

4. Plàcë lïd òn slòw còòkër ànd còòk òn HIGH fòr 3 hòûrs òr òn LOW fòr 5 tò 6 hòûrs.
Read More this full recipes at Slow Cooker Garlic Parmesan Potatoes

0 Response to "Slow Cooker Garlic Parmesan Potatoes Recipe"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel