SLOW COOKER PASTA FAGIOLI RECIPE

SLOW COOKER PASTA FAGIOLI RECIPE
SLOW COOKER PASTA FAGIOLI
Slow Cooker Pasta Fagioli! A really simple, hearty meal that is perfect for your crock pot!

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 180 minutes
Total time: 190 minutes
Servings: 8 Servings

INGREDIENTS:

 1 (24 òûncë) jàr màrïnàrà sàûcë
 1 (32 òûncë) càrtòn òf chïckën òr vëgëtàblë stòck
1 pòûnd lëàn gròûnd bëëf, bròwnëd ànd grëàsë dràïnëd
1 (10 òûncë) bàg òf fròzën bëll pëppër, ònïòn ànd cëlëry
 1 (15 òûncë) càn Kïdnëy Bëàns, dràïnëd ànd rïnsëd
 1 (15 òûncë) càn Cànnëllònï Bëàns, dràïnëd ànd rïnsëd
 1 (14.5 òûncë) càn dïcëd tòmàtòës
1 cûp ûncòòkëd glûtën frëë ëlbòw nòòdlës

INSTRUCTIONS:


1. Add thë dràïnëd ànd rïnsëd bëàns tò yòûr cròck pòt wïth thë ûndràïnëd càn òf tòmàtòës.

2. Add bròwnëd gròûnd bëëf, fròzën vëggïës, pàstà sàûcë, ànd chïckën stòck tò thë slòw còòkër. Stïr wëll ànd lët sïmmër òn lòw fòr 6-8 hòûrs.

3. Bëfòrë sërvïng àdd thë ûncòòkëd nòòdlës ànd stïr wëll. Lët thë nòòdlës còòk fòr 15 mïnûtës ïn thë sòûp òr ûntïl tëndër.
Read More this full recipes at SLOW COOKER PASTA FAGIOLI


0 Response to "SLOW COOKER PASTA FAGIOLI RECIPE"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel