BEST BEER AND BACON DIP

BEST BEER AND BACON DIP
BEER AND BACON DIP by , Bacon Recipes
This warm dip is full of cheeses, spices, beer and crispy bacon!

Prep Time: 15 minutes
Cook time: 20 minutes
Total time: 35 minutes
Servings: 12 Servings

INGREDIENTS:

 1/2 tëàspòòn smòkëd pàprïkà
 1/2 tëàspòòn chïlï pòwdër
 1/2 tëàspòòn sàlt
16 òûncës crëàm chëësë
 2 tàblëspòòns còrnstàrch
 1 tëàspòòn gàrlïc pòwdër
1/2 cûp shrëddëd chëddàr chëësë
 1/2 cûp sòûr crëàm
 1 2/3 cûps shrëddëd mòzzàrëllà chëësë
 3/4 cûp IPA (bëër)
8 slïcës bàcòn, còòkëd & chòppëd (sàvë sòmë fòr tòppïng)
stûrdy cràckërs òr bàgûëttë slïcës, fòr dïppïng

INSTRUCTIONS:


1. Prëhëàt thë òvën tò 350 dëgrëës F. Sprày àn òvën-sàfë dïsh (ònë thàt wïll fït 3 cûps) wïth nònstïck sprày... òr rûb wïth bûttër.

2. Add thë crëàm chëësë, sòûr crëàm, mòzzàrëllà, IPA, chëddàr, còrnstàrch, gàrlïc pòwdër, pàprïkà, chïlï pòwdër ànd sàlt tò à fòòd pròcëssòr òr blëndër.

3. Pròcëss òn hïgh ûntïl smòòth ànd wëll-còmbïnëd, àbòût 2 mïnûtës. Stïr ïn mòst òf thë chòppëd bàcòn- rësërvïng àbòût 2 tàblëspòòns.
Read More this full recipes at BEER AND BACON DIP


0 Response to "BEST BEER AND BACON DIP"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel