Best Crock Pot Hawaiian Ribs

Best Crock Pot Hawaiian Ribs
Crock Pot Hawaiian Ribs
Crock Pot Hawaiian Ribs are fall off the bone tender and covered in a pienapple-teriyaki based sauce. These ribs cook on LOW for 8 hours so this is a recipe you can leave in the crock pot all day.

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 420 minutes
Total time: 430 minutes
Servings: 4 Servings

INGREDIENTS:

2 smàll ràcks bàby bàck rïbs
sàlt ànd pëppër
1 tàblëspòòns vëgëtàblë òïl
3 tàblëspòòns ànchò chïlï pòwdër
 2 gàrlïc clòvës, mïncëd
 1/3 cûp pïnëàpplë prësërvës

 1/4 cûp këtchûp
2/3 cûp tërïyàkï-stylë bbq sàûcë, I ûsë Swëët Bàby Rày's
1/3 cûp àpplë cïdër vïnëgàr
1 tàblëspòòn mïncëd frësh gïngër
2 grëën ònïòns, slïcëd

INSTRUCTIONS:


1. Sëàsòn rïbs wïth sàlt ànd pëppër. Rûb rïbs wïth vëgëtàblë òïl ànd sprïnklë wïth ànchò chïlï pòwdër.

2. Add 1/3 cûp bbq sàûcë, àpplë cïdër vïnëgàr, gïngër, ànd gàrlïc tò à 6-qûàrt òr làrgër slòw còòkër. Stïr tò mïx.

3. Add thë rïbs ànd tûrn tò còàt ïn thë sàûcë.

4. Còvër ànd còòk òn LOW fòr 7 tò 8 hòûrs.

5. Prëhëàt thë bròïlër. In à smàll bòwl, whïsk tògëthër 1/3 cûp bbq sàûcë, pïnëàpplë prësërvës, ànd këtchûp. Whïsk ïn 1/4 cûp òf còòkïng lïqûïd fròm thë cròck pòt.
Read More this full recipes at Crock Pot Hawaiian Ribs

795 

0 Response to "Best Crock Pot Hawaiian Ribs"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel