CHICKEN BACON RANCH MAC AND CHEESE RECIPE

CHICKEN BACON RANCH MAC AND CHEESE RECIPE
CHICKEN BACON RANCH MAC AND CHEESE by , Bacon Recipes
Elbow macaroni baked in a three cheese sauce, with chicken and bacon, and topped with crispy bread crumbs.

Prep Time: 15 minutes
Cook time: 35 minutes
Total time: 50 minutes
Servings: 8 Servings

INGREDIENTS:

 1/2 cûp gràtëd Pàrmësàn chëësë
 1/2 cûp shrëddëd Fòntïnà chëësë
 1 (1 òz.) pàckàgë Rànch drëssïng mïx
 1/4 tëàspòòn pëppër
 2 cûps hàlf ànd hàlf
 1 cûp chïckën bròth
3 tàblëspòòns àll-pûrpòsë flòûr
1/2 tëàspòòn sàlt
2 cûps shrëddëd chëddàr chëësë
 16 òûncës ûncòòkëd ëlbòw màcàrònï
 3 tàblëspòòns bûttër
2 cûps còàrsëly chòppëd còòkëd chïckën
Sàlt ànd pëppër, tò tàstë
 2 tàblëspòòns bûttër, mëltëd

 6 strïps bàcòn, còòkëd crïsp ànd crûmblëd
1/3 cûp sëàsònëd brëàdcrûmbs
1 tàblëspòòn chòppëd frësh pàrslëy

INSTRUCTIONS:


1. Prëhëàt òvën tò 350 dëgrëës. In à làrgë stòckpòt, còòk màcàrònï àccòrdïng tò pàckàgë dïrëctïòns, dràïn ànd rëtûrn tò pòt.

2. Mëànwhïlë, ïn à làrgë sàûcëpàn, mëlt bûttër òvër mëdïûm hëàt. Stïr ïn flòûr. Gràdûàlly whïsk ïn hàlf ànd hàlf, ànd chïckën bròth.

3. Brïng tò à bòïl, stïrrïng cònstàntly, ûntïl thïckënëd. Stïr ïn chëësës ûntïl mëltëd ànd smòòth.

4. Whïsk ïn Rànch sëàsònïng. Add chëësë sàûcë, àlòng wïth chïckën, tò còòkëd màcàrònï. Stïr tò còmbïnë. sëàsòn wïth sàlt ànd pëppër, tò tàstë. Trànsfër tò à grëàsëd 9x13 ïnch bàkïng dïsh.

5. Tòss brëàd crûmbs wïth mëltëd bûttër; sprïnklë òvër màcàrònï. Tòp wïth crûmblëd bàcòn. Bàkë, ûncòvërëd, 30-35 mïnûtës òr ûntïl tòppïng ïs gòldën bròwn. Sprïnklë wïth pàrslëy jûst bëfòrë sërvïng.
Read More this full recipes at CHICKEN BACON RANCH MAC AND CHEESE


0 Response to "CHICKEN BACON RANCH MAC AND CHEESE RECIPE"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel