CROCK POT CHILI RECIPES

CROCK POT CHILI RECIPES
EASY CROCK POT CHILI RECIPES
This easy Crock Pot Chili recipe only takes about 15 minutes to prep before you slow cook it all day long for the best crock pot chili. Mild enough for the whole family, but still packed with tons of flavor!

Prep Time: 15 minutes
Cook time: 255 minutes
Total time: 270 minutes
Servings: 6 Servings

INGREDIENTS:

 1 tàblëspòòn hòt sàûcë (sûch às Tòbàscò)
 1 tàblëspòòn lïqûïd fròm à jàr òf pëppëròncïnï pëppërs
 1/4 cûp wàtër
1/2 tàblëspòòn ëxtrà vïrgïn òlïvë òïl
1/2 làrgë ònïòn, dïcëd
 1 (16 òz) càn dïcëd tòmàtòës
 2 tàblëspòòns chïlï pòwdër
 1/2 tàblëspòòn òrëgànò
1 (16 òz) càn pïntò bëàns, dràïnëd ànd rïnsëd
1 (16 òz) càn kïdnëy bëàns, dràïnëd ànd rïnsëd
1 (16 òz) càn tòmàtò sàûcë
 2 clòvës gàrlïc, mïncëd
 1 pòûnd gròûnd bëëf
 Shrëddëd chëësë ànd sòûr crëàm, fòr tòppïng
1/2 tëàspòòn cûmïn
1/2 tëàspòòn gàrlïc pòwdër
1 tàblëspòòn Wòrcëstërshïrë sàûcë

INSTRUCTIONS:


1. Hëàt thë òlïvë òïl ïn à làrgë skïllët. Add thë ònïòn ànd còòk, jûst ûntïl trànslûcënt. Add thë gàrlïc ànd còòk ûntïl fràgrànt, àbòût 30 sëcònds. Add thë gròûnd bëëf ànd còòk, brëàkïng ït ûp às ït còòks, ûntïl ït ïs bròwnëd ànd còòkëd thròûgh.

2. Plàcë thë pïntò bëàns, kïdnëy bëàns, tòmàtò sàûcë ànd dïcëd tòmàtòës ïn à làrgë slòw còòkër. Stïr ïn thë chïlï pòwdër, òrëgànò, cûmïn ànd gàrlïc pòwdër. Stïr ïn thë còòkëd gròûnd bëëf mïxtûrë. Stïr ïn thë Wòrcëstërshïrë sàûcë, hòt sàûcë ànd pëppër lïqûïd. If thë chïlï ïs tòò thïck, stïr ïn thë wàtër.
Read More this full recipes at EASY CROCK POT CHILI RECIPES


0 Response to "CROCK POT CHILI RECIPES"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel