Delicious Keto Buffalo Chicken Meatballs

Delicious Keto Buffalo Chicken Meatballs
Keto Buffalo Chicken Meatballs by , Keto Recipes
Eating the keto way does not been you have to give up your favorite foods! Even though we love wings on keto, I like to change it up a bit with these keto buffalo chicken meatballs!

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 15 minutes
Total time: 25 minutes
Servings: 6 Servings

INGREDIENTS:

 1 tsp pïnk sëà sàlt
 1 tsp gròûnd blàck pëppër
1 lb gròûnd chïckën
1 tàblëspòòn àlmònd òr còcònût flòûr
1 tàblëspòòn màyònnàïsë
1 tsp ònïòn pòwdër
1 tsp gàrlïc pòwdër
 1 ëgg bëàtën
 2 sprïgs òf grëën ònïòn fïnëly chòppëd
 1 cëlëry stàlk trïmmëd ànd fïnëly dïcëd
1 cûp òf bûffàlò wïng sàûcë

INSTRUCTIONS:


1. Prëhëàt thë òvën tò 400. Sprày à shëët pàn wïth nòn stïck còòkïng sprày òr grëàsë wïth Olïvë òïl, còcònût òïl òr bûttër. (I ûsë Olïvë òïl)

2. In à làrgë bòwl, còmbïnë àll ïngrëdïënts, mïnûs thë bûffàlò sàûcë. Mïx wëll.

3. Usë yòûr hànds tò fòrm 2″ bàlls, mïxtûrë wïll bë stïcky. If dësïrëd sët òût à smàll àmòûnt òf àlmònd òr còcònût flòûr tò dûst yòûr pàlms wïth. I përsònàlly jûst pûshëd thròûgh ït ànd màdë à mëss àll òvër my hànds!

4. Plàcë mëàtbàlls òn à shëët pàn. Bàkë fòr 15 mïnûtës òr ûntïl cëntër hàs rëàchëd 160º
Read More this full recipes at Keto Buffalo Chicken Meatballs


0 Response to "Delicious Keto Buffalo Chicken Meatballs"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel