LOW CARB CHICKEN ENCHILADA CASSEROLE RECIPE

LOW CARB CHICKEN ENCHILADA CASSEROLE RECIPE
LOW CARB CHICKEN ENCHILADA CASSEROLE
Delicious and easy low carb chicken enchilada casserole - easy and delish way to enjoy enchiladas on a low carb or keto diet.

Prep Time: 30 minutes
Cook time: 45 minutes
Total time: 75 minutes
Servings: 5 Servings

INGREDIENTS:

1 lb. bònëlëss skïnlëss chïckën brëàsts trïmmëd & pòûndëd ïf nëcëssàry
Sàlt & pëppër
 1 càn (4 òz) grëën chïlës (chòppëd)

 1/2 cûp mïncëd frësh cïlàntrò
1 1/2 cûps òf ënchïlàdà sàûcë stòrë bòûght òr fròm scràtch
1 cûp fïnëly crûmblëd qûësò frëscò òr fëtà chëësë
Olïvë òïl sprày òr yòû càn ûsë òlïvë òïl ïn à lïttlë bòwl wïth à brûsh
2 cûps shrëddëd chëddàr chëësë
Lïmë wëdgës òptïònàl
Sòûr crëàm òptïònàl

INSTRUCTIONS:


1. Prëhëàt òvën tò 450 dëgrëës.

2. Pàt chïckën dry ànd sëàsòn wïth sàlt ànd pëppër.

3. Còmbïnë thë chïckën ànd ënchïlàdà sàûcë ïn à mëdïûm sàûcëpàn & sïmmër fòr 10-15 mïnûtës òvër mëdïûm-lòw hëàt. Thën flïp thë chïckën òvër, còvër ànd còòk fòr àn àddïtïònàl 10-15 mïnûtës ûntïl chïckën rëàchës 160-165 dëgrëës wïth àn ïnstànt-rëàd thërmòmëtër.

4. Rëmòvë chïckën fròm pàn ànd shrëd ïntò bïtë-sïzëd pïëcës. Còmbïnë shrëddëd chïckën, thë ënchïlàdà sàûcë, qûësò frëscò, chïlës ànd cïlàntrò ïn à bòwl. Add sàlt ànd pëppër ïf dësïrëd.
Read More this full recipes at LOW CARB CHICKEN ENCHILADA CASSEROLE


0 Response to "LOW CARB CHICKEN ENCHILADA CASSEROLE RECIPE"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel