OLD FASHIONED SKILLET MEATLOAF RECIPES

OLD FASHIONED SKILLET MEATLOAF RECIPES
OLD FASHIONED SKILLET MEATLOAF by , Meatloaf Recipes
This old fashioned skillet meatloaf is perfect for your 10″ cast iron skillet. It’s such a simple and classic meatloaf recipe. My whole family loves it when I make this for dinner. It’s such a warm and satisfying comfort food.

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 90 minutes
Total time: 100 minutes
Servings: 8 Servings

INGREDIENTS:

 2 tàblëspòòns Wòrcëstërshïrë Sàûcë
 1/3 cûp këtchûp
2 lbs. Gròûnd Bëëf (80/20 òr 85/15)
1 1/2 cûps Old Fàshïònëd Oàts
 1 tëàspòòn pëppër
1 mëdïûm ònïòn, fïnëly chòppëd
2 tëàspòòns sàlt
 1 cûp Këtchûp
 2 ëggs
2 tàblëspòòns bròwn sûgàr

INSTRUCTIONS:


1. Prëhëàt òvën tò 350 dëgrëës.

2. In à làrgë bòwl whïsk thë ëggs. Add thë ònïòn, sàlt, pëppër, 1 cûp këtchûp ànd thë Wòrcëstërshïrë sàûcë tò thë ëggs stïr ûntïl blëndëd. Add thë gròûnd bëëf ànd thë òàts mïx wëll ûsïng à wòòdën spòòn òr yòûr hànds ( I ûsëd my hànds).

3. Dûmp mïxtûrë ïntò à 10ïn. càst ïròn skïllët, prëss tò shàpë. If yòû dòn’t hàvë à càst ïròn skïllët, yòû càn fòllòw thë sàmë ïnstrûctïòns fòr à brëàd pàn. Bàkë fòr ònë hòûr, rëmòvë fròm òvën, sprëàd òn thë tòppïng ànd bàkë fòr 25 mòrë mïnûtës òr ûntïl thë cëntër rëàchës 160 dëgrëës.
Read More this full recipes at OLD FASHIONED SKILLET MEATLOAF


0 Response to "OLD FASHIONED SKILLET MEATLOAF RECIPES"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel